2010 m. gegužės 4 d., antradienis

Svastika. Pas mus ir greta mūsų

(Truputis faktų galvojimui)2010 metų Vasario 16-ąją dieną Klaipėdoje ir Lietuvoje kilo didžiulis sąmyšis – sulaikyti ketvertas jaunuolių, bandžiusių prisijungti prie eisenos su nuotraukomis XIII a. Kernavės archeologinių radinių, ant kurių puikuojasi svastikos. Kadangi ir čia valdžia neatliko savo darbo – kultūrinio, istorinio, tautinio tyrimo ir švietimo, tai, kol ją priversime išsijudinti, norėtųsi šiek tiek nušviesti šią temą, be kita ko pasinaudojant ir Londono universiteto dėstytojo istoriko Aivaro Lileikos, Milvydo Juškausko bei kitų tyrėjų pateikiama medžiaga.

Ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje SVASTIKOS šiandieną nemalonėje. To priežastis – nepakankamas istorijos tyrinėjimas, nepakankamas švietimas. Teigiama, jog tai daugelio šimtmečių Krikščionių Bažnyčios veiklos rezultatas, nors net ir katalikiškoje Europoje Svastika irgi sutinkama dažnai.

Rusijoje gi SVASTIKA - praktiškai vienintelis dalykas, dėl kurio SLAVŲ TIKĖJIMAS (senovinis, - aut. past.) pakliuvo į šiuolaikinės Rusijos valdžios nemalonę. Tuo labiau, kad rusai SVASTIKAI neabejingi – jie patys ją vadina arba nekenčiamu ženklu, arba Visaapimančiu slavišku kultūros simboliu.

Lietuvoje įstatymas – pakankamai liberalus ir protingas, jis numato bausmę tik už konkrečių standartų gamybą ir naudojimą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS,

18818 straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas

Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo arba vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje arba kitoks demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimu. Pagal šį straipsnį neatsako asmuo, kuris padaro šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais, asmuo, kuris naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką, taip pat Antrojo pasaulinio karo dalyvis, vilkintis savo uniformą.

Rusijos Federacijoje priimtas įstatymas: 2002.07.25 Federalinio įstatymo Nr.112-FZ, 20.3. straipsnis Propaganda ir viešas nacistinės atributikos arba simbolikos demonstravimas – „Propaganda ir viešas demonstravimas nacistinės atributikos ar simbolikos, arba atributikos ir simbolikos, tapačių (panašių), arba simbolikos iki pakeitimo laipsnio, - užtraukia administracinę baudą nuo penkių iki dešimties minimalių atlyginimų dydžio su nacistinės ar kitos nurodytos atributikos ar simbolikos konfiskavimu, arba administracinis iki penkiolikos parų areštas su nacistinės ar kitos nurodytos atributikos ar simbolikos konfiskavimu.“

Kaip mes matome, nei Lietuvos, nei Rusijos įstatyme nėra jokio nurodymo apie SVASTIKINIŲ SIMBOLIŲ naudojimą, - tai kodėl gi teisės organai praktikoje SVASTIKOMS taiko tą įstatymą? Visa tai vyksta dėl elementaraus nuosavos istorijos ir kalbos nežinojimo.

Pradžioje pasiaiškinkime kai kurias sąvokas ir terminus:

Pirmasis Reichas – Šventoji Romos imperija Germanų Nacijos (962-1806). Ženklai – geltonos vėliavos, juodi ereliai ir juodi kryžiai. Šventosios Marijos ordino Marijos miesto MarianBurg (Malbork) agresorius pavadino „kryžiuočiais“. Juos įkalbėjo užgrobti Lietuvą – neva išvaduoti „Marijos žemę“. Mūsų Svastikų mūsų protėvių žudytojai nenaudojo.

Antrasis Reichas – Kaizerinė Vokietija (1871-1918). Ženklai – geltonos vėliavos, juodi ereliai ir kryžiai. Antrąjį Reichą kūrė Sarmatijos Karaliaučiuje įsikūrę Pirmojo Reicho agresorių ir investicijų palikuonys. Vienintelį kartą pasaulio istorijoje užgrobikai save pavadino užgrobtosios tautos – Prūsijos – vardu. Kaip smarkiai jie pavydėjo garbės mūsų broliams PRŪSAMS!!! (Literatūroje dažnai sutinkame Rytprūsių vokiečius vadinant „prūsais“ ar šiek tiek paniekinančiai „prūsokais“).

Trečiasis (tūkstantmetis) reichas – Deutschland (1933-1945). Jį kūrė su mūsų Sarmatijos Lietuvos ženklais – raudonomis vėliavomis, baltą raitelį Vytį ant balto žirgo suapvalino ir įstatė mūsų Svastiką. Jie mūsų Svastikas pirmą kartą panaudojo 1920 m. sukilimo metu. Yra nuomonių, jog Adolfas Hitleris (kita pavardė - Šiklgruberis), būdamas dailininkas, pats sukūrė tą ženklą. Idėja jam turėjo kilti mokantis dailės Vienoje ir studijuojant heraldiką: lietuviškos kilmės Boreikų giminės herbe yra ženkliniai ir spalviniai atitikmenys. Kitais duomenimis, nacistinės vėliavos pagrindu buvo paimtas suomių ženklas. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, jog suomiai – skirtingai nuo lietuvių, savo praeitų amžių istorijoje tokio ženklo greičiausiai neturėjo.

pastedGraphic.pdfBoreikų herbas


NACIZMAS: Nacional-socializmas (vok. Nationalsozialismus, sutrumpintai Nacizmas) – oficiali politinė trečiojo reicho ideologija. Verčiant pavadinimo esmę, tai: Socialiai orientuotų pakitimų vystymuisi (nors ir ne visada) vykdymas vienos nacijos ribose. Arba sutrumpintai NACIJOS PAKEITIMAS – NACIZMAS. Ši santvarka egzistavo Vokietijoje nuo 1933 iki 1945 metų. Deja, tiek mūsų, tiek Europos, tiek ir Rusijos politikai, ko gero, visiškai nestudijavo istorijos, priešingu atveju jie žinotų, kad nuo 1917 iki 1980 Rusijoje (ir visoje SSSR, tame tarpe ir Lietuvoje nuo 1940 metų) oficialiai egzistavo Socialistinė santvarka, kuri vadinosi Internacionalusis (Internacionalinis) Socializmas, kas išvertus reiškia: Socialiai orientuotų pakitimų vystymuisi (nors ir ne visada) vykdymas vienos daugianacionalinės liaudies ribose. Arba sutrumpintai Internacionalusis Nacijos Pakeitimas – Internacionalizmas. Patogumo dėlei sulyginimui pateikiame abiejų šitų režimų užrašymo vokišką formą: Nationalsozialismus ir InterNationalsozialismus (aiškinimas paimtas iš Rusijos internetinio puslapio, nurodyto straipsnio pabaigoje. – aut.pastaba).

Kitaip sakant, ponai ir ponios, mes su Jumis buvome tokie pat nacistai, kaip ir Vokietijos gyventojai. Tokiu būdu, pagal šį Rusijos įstatymą, kaip ir pagal analogišką Lietuvos įstatymą, turėtų būti draudžiami visi buvusios SSSR (TSRS – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos - visumoje, ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos atskirai) ir dabartinės Rusijos naudojami simboliai (!). – Galvosūkis galbūt daugiau Rusijos teisininkams ir politikams, nes Lietuvoje SSSR simbolika uždrausta. Bet tai kartu ir pavyzdys visiems, prie kokių problemų gali atvesti istorijos nežinojimas. O tų problemų mastą ir galimą kainą jau dabar galima įžiūrėti. – Kaip ir galimybes protingiems bei talentingiems politikams.

Dabar pridėsime ir šiek tiek statistinių duomenų:

Antrojo pasaulinio karo metu Rusijoje (Turima galvoje visą SSSR, tame tarpe ir Lietuvoje, - žuvo virš 20 mln. žmonių. Tai labai svari priežastis 1930-ųjų metų Vokietijos Politinį režimą vertinti negatyviai.

1918 metų revoliucijos metu Rusijoje (represijose) žuvo virš 60 mln. žmonių. Minimo Rusijos istorijos tyrėjo požiūriu, negatyviai vertinti sovietų valdžią pagrindas yra 3 kartus didesnis.

Tačiau Svastikos, kurią naudojo NACISTAI, simbolis Rusijos Federacijoje draudžiamas, o bolševikų Simboliai „Raudonoji žvaigždė“ ir „Kūjis ir pjautuvas“ – nacionalinių Rusijos pasiekimų simboliai. Regis, - aiški neteisybė.

Analogiška padėtis ir Europos Sąjungoje – Nacistinės Vokietijos ženklai draudžiami, o InterNacistinės Rusijos ženklai – ne.

Dar vienas netikėtas ir keistas dalykas: Kalbėdami apie Nacistinę Vokietiją, sąmoningai nenaudojame termino FAŠIZMAS, nes tai dar vienas, labai svarbus paklydimas. – Fašizmo Vokietijoje niekada nebuvo, ir negalėjo būti. Fašizmas klestėjo Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, bet ne Vokietijoje. Fašizmas (ital. fascismo nuo fascio „kuokštas, ryšulys; susivienijimas“), kaip politinis terminas, yra bendrinantis pavadinimas specifiniai kraštutiniams dešiniesiems judėjimams, jų ideologijoms, o taip pat tų judėjimų vadovaujamiems diktatorinio tipo režimams.

Siauresne istorine prasme Fašizmas suprantamas kaip masinis politinis judėjimas, egzistavęs Italijoje 1920-ais – 1940-ųjų pradžioje ir vadovaujamas Benito Musolini („dučės“).

Tai elementariai patvirtinti galima tuom, jog fašizmas suprantamas, kaip glaudus Bažnyčios ir Valstybingumo susivienijimas į vieną organą arba kolegiją, o Nacionalistinėje Vokietijoje Bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės ir visokeriopai spaudžiama (ir šis aiškinimas paimtas iš Rusijos internetinio puslapio, nurodyto straipsnio pabaigoje. – aut.pastaba).

Beje, Fašizmo simbolis – tai jokiu būdu ne Svastika, o 8 strėlės, apjuostos juosta (Fašina – juosta).

Kadangi su terminologija daugiau ar mažiau išsiaiškinome, galime eiti ir prie paties SVASTIKOS simbolio.

Vis labiau garsėjantis ir pradedantis daryti žymią įtaką Lietuvos tikrosios istorijos atradimuose, pažinime ir vertinime Londono Universiteto dėstytojas istorijos tyrėjas Aivaras Lileika aiškina žodžio svastika kilmę (etimologiją) taip:

Žodžio "Svastika" paaiškinimas: sauwastika - 卍 sauvastika (surenkanti energiją) Swastika - 卐 švaistika (švaistanti energiją). Sanskritiško žodžio "Swastika" galimos sąsajos su lietuvių kalba:
Sanskritiškai: "Su" (pvz. lt. Suku) ir "Asati" - (lt. Esatis); sanskrt. Sau- >lt. Sau-lė; Sanskr. 'wastika; liet. "SaVastis" = "SauEsatis".

Vokiečiai vietoje žodžio 'Swastika' naudojo "hakenkreuz". Taip kad mūsų (Sarmatiškoji) 'Swastika' nieko bendro vokiškuoju "hakenkreuz" neturi. Knyga apie Svastiką: http://www.scribd.com/doc/14007010/The-Swastika

Dar daugiau - buvo "National Socialists" ir niekuomet "Nazis" or "Fašistas". Yra šaltinių nurodančių kad pats Hitleris nežinojo jos istorinių šaknų:

"Additional support comes from John Toland’s lengthy book “Adolf Hitler: The Definitive Biography.” Toland asserts that when the leader of the National Socialist German Workers’ Party adopted the swastika, it was already in use as a symbol for another socialist group, a fact known by Hitler when selecting the swastika. Based on Toland's book and other sources, there is no reason to believe that the leader of the National Socialist German Workers' Party was even aware of any meaning for the swastika other than as a symbol of an existing socialist group. There is no evidence anywhere that he was aware of any sanskrit origin or meaning for the swastika. That angle is all built on myth." (http://rexcurry.net/swastika.html) .


Kai kurie rusų tyrinėtojai, rusų kalbą laikydami, matyt, savarankiška ir pirmine, siūlo, jų žodžiais tariant, žodžio „Svastika“ etimologiją apžvelgti atsispiriant nuo (rusų) kalbos pirminio šaltinio, o ne kaip visi pripratę, nuo sanskrito kalbos šaknų. Jų manymu, Sanskrite vertimas taip pat pakankamai palankus, bet “reikia ieškoti esmės, o ne bandyti pritempti patogų prie teisingo“. Pasak jų, SVASTIKA susideda iš dviejų žodžių ir jungtuko: SVA (Saulė, pirmapradė Visatos energija, Inglija), S – jungtukas ir TIKA (greitas judėjimas arba judėjimas ratu). Tai yra, SVA su TIKA ir yra SVASTIKA, Saulė su sukimusi arba judėjimu. Galime tik prisiminti žodį „tikas“, reiškiantį trūkčiojimą; arba lietuvišką žodį tiksėjimas, nors tokie žodžių „narstymai“ ir prasmių aiškinimai neatrodo labai rimti. Bent kol kas.

SVASTIKA. - Šis senovinis simbolis naudojamas daugelyje religijų, tame tarpe ir Budizme. Tik kažkodėl, kai šis simbolis vaizduojamas ant Budos statulų, niekas budistų nepriskiria prie Fašistų ar nacistų. Be kita ko, sakoma – tai mažai kas žino, - kad svastikos yra ir ant Kristaus kapo Palestinoje (nuorodos straipsnio pabaigoje) – juk ne Lietuvos skinai ar hitlerininkai prieš kelis šimtus metų tas svastikas ten įtaisė?

Ką ten Budizmas... Pasižiūrėkime į Latvių net ir šiandienos liaudies šventes, jų tautodailę (ir vėl – paržvelkite nurodytus pabaigoje Internetinius puslapius). Ir pačių rusų ornamentikoje ir audimo raštuose svastikos sutinkamos kiekviename žingsnyje. Net ant Sovietinių pinigų buvo pavaizduota svastikA. Beje, - visiškai vienoda su Nacionalistinės Vokietijos Svastika, tik kad ne juoda... Šis senovinis simbolis slavų kultūroje naudojamas nuo paties jos užgimimo, ir turi kelis šimtus skirtingų variacijų.


Tai kodėl gi rusai, o, tiksliau – rusų tyrėjo žodžiais - rusų valdžia stengiasi apjuodinti šį simbolį ir sutrukdyti jo naudojimą. Beveik tą patį galima pasakyti ir apie Europą, ir apie Lietuvą. – Kodėl? Gal bijomasi to simbolio tikrosios jėgos, kuri geba atverti (žmonių) akis į visas jos (tos valdžios) piktadarybes ar nesąmones. Gali būti, jog tai, o ne Rusijos valdžios pyktis ir yra tikroji Lietuvos valdžios atstovų baimės priežastis. Ir gal ne tik Lietuvos valdžios...

Rusijos tyrėjai teigia, jog Svastikos formą turi absoliučiai visos galaktikos, kurios egzistuoja mūsų kosmose, todėl šio simbolio draudimas – tiesiog absoliutus absurdas. Tiesa, - jei dėl spiralinių ir net rutulinių galaktikų galima būtų sutikti, jog jos yra plokščios ar rutulinės spiralės, tai Krabo ūko ir panašioms galaktikoms tai taikyti būtų problemiška…


Bet užteks svarstymų apie negatyvius dalykus. Verčiau iš arčiau pažvelkime pačias Svastikas.

Autoriui atrodo nelabai tikėtina pačių simbolių, kaipo tokių, tiesioginė galia. Jie, greičiausiai, turėtų tik išreikšti jų naudotojų mintis, nuostatas ar įsitikinimus. Tai kokie jie?

Svastikos simboliai turi du pagrindinius krypties tipus:

Dešinioji saulėgrįža – spinduliai nukreipti į kairę, sukuria sukimosi į dešinę įspūdį. Tai kuriančiosios saulės energijos simbolis, gimimo ir vystymosi simbolis.

Kairioji saulėgrįža - spinduliai nukreipti į dešinę, sukuria sukimosi į kairę įspūdį. Tai „griovimo“, „suirimo“ simbolis. Žodis sąmoningai paimtas į kabutes, nes Visatoje nebūna gryno suirimo. Kad gimtų nauja Saulės sistema, pradžioje viena iš Saulių turėtų susprogti, tai yra, suirti (destruktūruotis) ir apsivalyti nuo senos programos. Po to įvyksta naujo kūrimasis. Atitinkamai, kairioji svastika – tai apsivalymo, atsinaujinimo ir atgimimo simbolis. Ir jo nešiojimas arba naudojimas ne griauna, o apvalo.

pastedGraphic_1.pdf

Todėl svarbu atidžiai rinktis simbolį, atsižvelgiant į ketinimus dėl pakeitimų, kurių trokštate.

Kai kurių slavų autorių teigimu, SVASTIKA – tai vienas iš galingiausių kada nors egzistavusių Visatoje simbolių, nes suprantamas bet kokioje galaktikoje ir bet kokioje Visatoje. Tai universalus būties simbolis. Gerbkime šį simbolį ir nepriskirkime jo vienai kuriai tautai. O tuo labiau VIENAM labai nedideliam Visatos mastu įvykiui.

Tokios tat mintys apie Svastiką ir jos naudojimą. Autorius kviečia tikslinti, neigti ar papildyti šiuos duomenis, - tai bus naudinga visiems.


Medžiagos, susijusios su šiame straipsnyje nagrinėta tema, galite rasti internete adresais:

http://www.knlife.ru/antient-culture/slaviane/svastika-nenavistnyj-znak-ili-vseobemlyushhij-simvol-slavyanskoj-kultury.html - Свастика. Ненавистный знак или Всеобъемлющий символ славянской культуры. Свастика славян

http://foto.delfi.lt/user/Atpildas - 800 nuotraukų su svastikomis;

http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1651 – Straipsnis apie svastikas „Svastikos bus mūsų amžinai“ (1), iš savaitraščio „Karštas komentaras“;

http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1613 – Straipsnis apie svastikas „Svastikos bus mūsų amžinai“ (1), iš savaitraščio „Karštas komentaras“;


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą